Is uw kerkbijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Ja, omdat Kerkelijke instellingen gezamenlijk een afspraak hebben gemaakt met de belastingdienst over de ANBI-regelgeving.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst. Op verzoek van het CIO heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van haar 
bevoegdheid ambtshalve in een zogenaamde groepsbeschikking af te geven en daarmee de afzonderlijke leden van het CIO aan te wijzen als anbi. Namens de gezamenlijke katholieke kerken 
heeft het R.K. Kerkgenootschap te Utrecht zitting in het CIO.

Meerdere jaren in één keer betalen

Omdat de aftrek van giften voor de inkomstenbelasting pas werkt als het bedrag van de gift(en) hoger is dan de drempel. Deze drempel ligt op 1% van het ‘drempelinkomen met een minimum van €60 (IB2011). Nu kan het voorkomen dat u niet of slechts voor een gering gedeelte van de aftrek kunt genieten. Door uw giften van meer jaren (b.v. 3 jaren) samen te voegen en in één keer te betalen verhoogd u in dat jaar het bedrag dat als gift aangemerkt kan worden. Door dat hogere bedrag kunt u wellicht wel of in hogere mate profiteren van de aftrekbaarheid van deze giften.

Periodiek schenken betekent voordeel voor u en ons!

Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een ANBI.
De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een notariele akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

 

De periodieke schenking dient op officiële papieren vastgelegd te worden en ondertekent door schenker en ontvanger. 

Goedkeuring staatssecretaris
Een periodieke schenking moet berusten op de verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Goedgekeurd is dat de eerste termijn direct na de schenking vervalt en de volgende vier termijnen vervallen met tussenpozen van een jaar.

 

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel
Met een periodiek notariele schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

 

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek:  
 - De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; 
 - U dient de schenking vast te leggen in een notariele akte;
 - U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk
    eindigen bij het overlijden;
 - U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
 - Er mag geen tegenprestatie staan tegenover;
 - U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

 

Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst

Klik hier voor het invulformulier voor de belastingaftrek